Všeobecné obchodní podmínky
1. Úvodní Ustanovení
1.1. Provozovatel
Internetový obchod (e-shop) na adrese www.online.asostrava.cz (dále jen „internetový obchod“) je provozován Ivou Mojžíškovou, se sídlem Sládkova 2988/27a, 70200 Ostrava, IČ: 87619792, bankovní spojení: 2000275070/2010 (dále jen „provozovatel“).
1.2. Uživatel
1.2.1 Uživatel je registrovaný návštěvník internetového obchodu (dále jen „uživatel“). Uživatelem může být výlučně fyzická osoba – spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činností (dále též jen „spotřebitel“)

1.3. Obchodní podmínky
1.3.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy poskytnutí on-line fitness lekce uzavírané mezi provozovatelem (jako zhotovitelem) a uživatelem(jako objednatelem) prostřednictvím internetového obchodu, jejímž předmětem je poskytnutí služby on-line fitness cvičení (dále jen „on-line lekce“) v rozsahu vybraném provozovatelem (dále jen „smlouva“).

1.3.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy. Pokud není ve smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto obchodních podmínek není smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi provozovatelem a uživatelem vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto obchodní podmínky.

1.3.3. Právní vztahy provozovatele s uživatelem výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Právní vztahy provozovatele se spotřebitelem se současně řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

2. Uzavření smlouvy, způsob platby
2.1. Nabídka lekcí
2.1.1. Lekce nabízené prostřednictvím stránek internetového obchodu je nabídkou lekcí, která má ve vztahu k obsahuhrubý informativní/ilustrativní charakter, a to zejména pokud se jedná o konkrétní náplň lekce, lektora. Cena a délka lekce musí vždy odpovídat nabídce konkrétní lekce.

2.1.2. Nabídka lekcí na stránkách internetového obchodu se považuje za návrh k uzavření smlouvy ve smyslu ust. § 1732 odst. 1 občanského zákoníku a provozovatel je povinen uzavřít s uživatelem smlouvu, pokud bude řádně a včas uhrazena cena objednané lekce.

2.2. Objednávka
2.2.1. Objednávku může uživatel vytvořit elektronicky pomocí formuláře na stránkách internetového obchodu, a to po své registraci, kde uvede své jméno, příjmení, telefon a e-mail. Při vytvoření objednávky pomocí formuláře uživatel nejprve vybere konkrétní lekci, o kterou má zájem. Po zvolení požadované lekce a způsobu platby (viz čl. 2.5. odst. 2.5.1. těchto obchodních podmínek) uživatel potvrdí svou objednávku kliknutím na ikonu „Odeslat objednávku“, čímž podá závazný (ze strany uživatele) návrh na uzavření smlouvy mezi uživatelem a provozovatelem.

2.2.2. Před odesláním objednávky provozovateli je uživateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky uživatel vložil, a to i s ohledem na možnost uživatel zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

2.2.3. Uživatel zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

2.3. Uzavření smlouvy
2.3.1. Provozovatel přijme návrh smlouvy uživatele (objednávku), pokud tento návrh není v rozporu s obchodními podmínkami a provozovatel nemá konkrétní důvod domnívat se, že uživatel smlouvu poruší. Provozovatel potvrdí přijetí návrhu prostřednictvím zprávy na elektronickou adresu uživatele, kterou uvedl v objednávce.

2.3.2. Smluvní vztah mezi provozovatelem a uživatelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je provozovatelem zasláno uživatelem na elektronickou adresu, kterou uživatel uvedl v objednávce. Akceptace nemůže nikdy předcházet uhrazení lekce ze strany uživatele způsobem uvedeným v čl. 2.5 odst. 2.5.1. těchto obchodních podmínek.V akceptaci je uveden přístupový link a přístupový kód pro on-line připojení ke konkrétní objednané lekci. Čerpání lekce uživatelem probíhá ve místě určeném uživatelem (tj. nikoli v místě/sídle/tréninkovém centru provozovatele) a na vlastním zařízení (hardwaru) uživatele, a to ve webovém rozhraní provozovatele.

2.3.3. Uživatel je oprávněn lekci čerpat pouze jednou, a to nejpozději ve lhůtě 24 hodin od okamžiku, kdy tato proběhla on-line dle nabídky provozovatele na internetovém obchodě. V případě, že uživatel v této době lekci nevyčerpá, nemá nárok na vrácení uhrazené ceny či její jakékoli části.

2.3.4. Uživatel nesmí zpřístupnit přístupový kód žádné třetí osobě. Uživatel nesmí pořizovat jakékoli záznamy lekce či jejich částí a tyto dále uchovávat, měnit či zpřístupňovat (např. vysíláním, uploadováním, úschovnou atd.) třetím osobám. Lekce je chráněná autorskými a osobnostními právy provozovatele a lektorů.

2.3.5.Uživatel, jako zájemce vstupem do internetového obchodu souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (např. náklady na internetové připojení nebo náklady na telefonní hovory atd.) si hradí uživatel sám.

2.3.6. Smlouvu lze uzavřít pouze v jazyce českém.


2.5. Cena a způsob platby
2.5.1. Cenu je možno uhradit výlučně platbou přes platební bránu GP Webpay, a to v souladu s podmínkami společnosti GlobalPayments s.r.o., V Olšinách 626/80, 100 00 Praha 10, IČ: 042 35 452, vedenou u Městského soudu v Praze podsp. zn. C 244453, dostupných on-line na: www.globalpayments.cz

2.5.2. Provozovatel není plátcem DPH.

2.5.3. Veškeré změny, zejména včetně změn cen lekcí, v internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Rozhodující je cena lekce uvedená, resp. platná v době uzavření smlouvy.

2.5.5. Vzhledem k tomu, že ke smlouvě dochází za použití komunikačních prostředků na dálku je provozovatel oprávněn požadovat uhrazení celé ceny po uživateli před poskytnutím plnění – lekce.

2.6. Práva a povinnosti stran
2.6.1. Uživatel je povinen zejména při registraci/objednávání lekcí uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje nezbytné pro uzavření smlouvy uvedené uživatelem při registraci/objednávce jsou provozovatelem považovány za správné.

2.6.2. Provozovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

2.6.3. Uživatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

2.6.4. Veškerá sdělení provozovatele mohou být uživateli doručována na elektronickou adresu uvedenou jím v objednávce.

3. Odstoupení od smlouvy
3.1. Odstoupení od smlouvy uživatelem/spotřebitelem
4.1.1. Jelikož je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím internetového obchodu), a jelikož je provozovatelem služba – lekce – digitální obsah dodán/poskytnut uživateli před uplynutím lhůty (14 dnů) na odstoupení od smlouvy ve smyslu ust. § 1829 občanského zákoníku, poskytuje uživatel akceptací těchto obchodních podmínek tímto provozovateli předchozí výslovný souhlas s plněním smlouvy/poskytnutím lekce. V návaznosti na tuto skutečnost provozovatel tímto informuje uživatele, že spotřebitel není oprávněn od smlouvy odstoupit ve smyslu ust. § 1837 písm. a) anebo l) občanského zákoníku.

3.2. Odstoupení od smlouvy provozovatelem
3.2.1. Výjimečně může dojít k situacím, kdy provozovatel nebude schopen objednanou lekci poskytnout/dodat za podmínek sjednaných ve smlouvě (např. nemoc lektora, nouzový stav, vyšší moc atd.). Provozovatel si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od smlouvy. Provozovatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě jakéhokoli porušení povinností uživatele uvedených v ust. čl. 2 odst. 2.3 bodu 2.3.4 těchto obchodních podmínek.

3.2.2. Pokud provozovatel odstoupí od smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat uživatele na elektronickou adresu uvedenou uživatelem při vytvoření objednávky/při registraci. Dále je povinen vrátit uživateli plnou cenu lekce, pokud již tato byla uživatelem uhrazena v souladu s obchodními podmínkami.


4. Práva z vadného plnění
áhrada škody
4.1.Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy a ve vztahu k spotřebiteli též i zákonem o ochraně spotřebitele.

4.2. Za vadu poskytnutého plnění se považuje výlučně chyba/vada ve vysílání lekce na straně provozovatele. Uživatel/spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z takovéto vady, nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy lekce mohla být uživatelem užita naposledy, a to e-mailem na následující e-mailovou adresu provozovatele: info@asostrava.cz Provozovatel rozhodne o reklamaci ze strany spotřebitele ihned, ve složitých případech do pěti (5) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k případnému odbornému posouzení vady. Reklamace ze strany spotřebitele včetně odstranění vady bude provozovatelem vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se provozovatel se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.Jestliže provozovatel reklamaci neodmítne, vystaví uživateli potvrzení o přijetí reklamace, která bude obsahovat mimo jiné identifikaci provozovatele a uživatele, co je obsahem reklamace dle uživatele, jaký způsob vyřízení reklamace uživatel požaduje, datum a místo přijetí reklamace a podpis pracovníka provozovatele.Spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva z vadného plnění.O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem je provozovatel povinen uživatele informovat, a to na elektronickou adresu, kterou uvedl při reklamaci nebo v registraci do internetového obchodu.

4.3. Provozovatel neodpovídá za nemožnost čerpat on-line lekci uživatelem vzniklou v důsledku vady na zařízení uživatele (včetně slabého či nestabilního internetového připojení uživatele atd.).

4.4. Provozovatel neodpovídá za jakékoli zranění uživatele či třetích osob, ke kterému dojde v průběhu čerpání lekce uživatelem, resp. v místě, kde uživatel lekci čerpá.

6. Ochrana osobních údajů
6.1. Nakládání s osobními údaji uživatelů podléhá úpravě zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOZOÚ“) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracovánímosobníchúdajů a o volném pohybu těchtoúdajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobníchúdajů), v platnémznění (dále jen „Nařízení“).

6.2. Uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, jimiž se rozumí jméno a příjmení, elektronická adresa (e-mail), pohlaví, číslo bankovního účtu, telefonní číslo, a další údaje potřebné pro provedení platby způsobem uvedeným v čl. 2. odst. 2.5 bod 2.5.1 těchto obchodních podmínek, a uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů provozovatelem pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy.

6.3. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu nebo při objednávce) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o změně svých osobních údajů.

6.4. Zpracováním osobních údajů uživatele může provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, např. společnost GlobalPayment s.r.o.

6.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

6.6. V případě, že by se uživatel domníval, že provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

◦ požádat provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
◦ požadovat, aby provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

6.7. Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

6.8. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem provozovatele na elektronickou adresu uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatelem na elektronickou adresu uživatele.

6.9. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče může uživatel jednotlivá cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat. Jednotlivá cookies lze také blokovat nebo povolit jen pro konkrétní stránky. Bližší informace jsou obsaženy v zásadách používání souborů cookie.


7. Závěrečná ustanovení
7.1. Jazykem komunikace mezi provozovatelem a uživatelem a jazykem smlouvy je český jazyk. Uzavřené smlouvy jsou archivovány provozovatelem v elektronické podobě a nejsou přístupné jiným osobám.

7.2. V případě, že by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí obchodních podmínek nebo smlouvy.

7.3. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti provozovatele a uživatele vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění obchodních podmínek nejsou změnou dotčena.

7.4. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, tj. činí volbu českého práva. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

7.5. Provozovatel je oprávněn k poskytování služebdle smlouvy na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

7.6. Smluvní strany se dohodly, že na projednání jakýchkoliv sporů mezi provozovatelem a uživatelem je dána pravomoc soudů České republiky. Případné spory mezi provozovatelem a spotřebitelem je možné řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Předtím než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, provozovatel doporučuje uživateli pro vyřešení nastalé situace nejdříve využít elektronické adresy provozovatele: info@asostrava.cz.

V Ostravě dne 6. 4. 2020
Iva Mojžíšková